eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony

Komunikat - przerwa w dostępie do usługi

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych w systemie eCorpoNet w dniu 23.06.2021 od godz. 18.30 do godz. 19.30 mogą wystąpić przerwy w dostępie do usługi.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.Możliwość składania wniosków o Tarczę Finansową PFR 2.0Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Gnieźnie rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Za pomocą systemu bankowości elektronicznej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż mogą ubiegać się o subwencje finansowe, których łączna wartość wyniesie 35 mld zł. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji mogą składać przedstawiciele firm, które są klientami Banku Spółdzielczego w Gnieźnie. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy rozpatrzenia wniosku. Szczegółowe informacje na temat Tarczy 2.0 są dostępne tutaj: http://bs.gniezno.pl/tarcza-antykryzysowa-polski-fundusz-rozwoju/

Zapraszamy.
Logowanie dwuskładnikowe!


Informujemy, że w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD2 w sprawie usług płatniczych oraz bezpieczeństwa finansów, z dniem 14 września br. uruchamiamy tzw. dwuskładnikowe logowanie do bankowości elektronicznej, które będzie funkcjonowało następująco:
1. Podanie loginu i hasła (jak dotychczas)
2. Potwierdzenie logowania za pomocą hasła SMS lub poprzez użycie podpisu kwalifikowanego.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z doradcami w naszych palcówkach.KOMUNIKAT - ZMIANY W SPOSOBIE AUTORYZACJI TRANSAKCJI.

Szanowni Państwo!
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie uprzejmie informuje, że z dniem 31 sierpnia 2019 r. zostanie wycofana. możliwośautoryzacji transakcji za pomocą listy haseł jednorazowych, tzw. kart zdrapek oraz tokenów.. Zmiana ta podyktowana została nowymi wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o zmianie Ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz.1075).
Klientów posiadających tokeny i karty zdrapki zapraszamy do dowolnej placówki Banku w celu zmiany formy autoryzacji ( lista placówek ).
Zarząd Banku Spółdzielczego.Komunikat - mechanizm podzielonej płatności

Szanowni Państwo,
realizując postanowienia Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie wprowadza począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. do oferty rachunek VAT powiązany z rachunkami rozliczeniowymi klientów instytucjonalnych oraz możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Każdemu klientowi instytucjonalnemu posiadającemu rachunek rozliczeniowy w złotych Bank bezpłatnie otworzy powiązany z nim rachunek VAT. Rachunek ten będzie dostępny w systemach bankowości elektronicznej najpóźniej od dnia 30 czerwca br. Informujemy zarazem, że otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy czy też aneksowania dotychczasowej.
Od 1 lipca 2018 r nie będzie możliwości korzystania z rachunków firmowych bez posiadania rachunku VAT w Banku.

Z poważaniem
Zarząd BankuInformacja o grach hazardowych.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471) uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty nieposiadające wymaganego ustawą zezwolenia jest niedozwolone. Niezgodne z prawem jest również wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w wyżej wymienionych grach.
Nie oznacza to jednak całkowitego uniemożliwienia korzystania z usług oferowanych przez podmioty ujawniające się w Internecie. Zakaz określony w art. 29a nie dotyczy bowiem uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez jednostki działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
W trosce o Państwa finanse, reputację oraz w celu ograniczenia ryzyka związanego z postępowaniem niezgodnym z ustawą, w załączeniu przekazujemy przekierowanie do listy podmiotów posiadających uprawnienia do urządzania gier hazardowych oraz do rejestru domen, służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.

z poważaniem
Zarząd Banku

lista podmiotów posiadających uprawnienia do urządzania gier hazardowych:
http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet

rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą:
https://hazard.mf.gov.pl/Komunikat

Dbając o bezpieczeństwo Państwa środków zgromadzonych na rachunkach bankowych informujemy, że od dnia 01 września 2016r. Bank będzie wykonywał czynności związane z monitorowaniem transakcji wykorzystując w tym celu zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne.
Każde polecenie przelewu złożone za pomocą elektronicznych kanałów dostępu będzie przedmiotem analizy, a transakcje budzące wątpliwości przedmiotem dodatkowej weryfikacji poprzez telefoniczny kontakt z Państwem, celem potwierdzenia faktu złożenia dyspozycji w kwocie przekraczającej określony limit.
W przypadku negatywnej weryfikacji dodatkowej Bank nie zrealizuje dyspozycji. W związku z powyższym prosimy o zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, ponieważ mają one za zadanie ochronę Państwa środków przed nieautoryzowanymi transakcjami oszukańczymi.Komunikat - dotyczący bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o "atakach" na klientów bankowości elektronicznej, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i realizacji transakcji zależy od wielu czynników.

W trosce o naszych klientów prosimy:
1. Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzić poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy.
2. Unikać korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach.
3. Korzystać wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego, regularnie skanować swój komputer oraz urządzenie mobilne.
4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wylogować się z systemu.
5. Regularnie zmieniać swoje hasło.
6. Natychmiast zmieniać swoje hasło, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać.

Pamiętaj! Bank nigdy nie prosi o potwierdzenie haseł do systemu, podanie numeru telefonu komórkowego, jego marki i modelu lub zainstalowanie certyfikatu bezpieczeństwa.

Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostaje reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub wątpliwości prosimy przerwać logowanie i skontaktować się telefonicznie z bankiem w godz. od 7.00 do 18.00 w dniach roboczych na numer 61-4240821 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres security@bs.gniezno.pl lub bezpośrednio z placówką banku.